Постановка проблеми. Одним із «найчутливіших» секторів торгівлі майже кожної держави являється ринок автомобілів. Саме ця складова економіки перебуває під впливом багатьох подій, які відбуваються на глобальному рівні та є однією з важливих галузей, яка забезпечує розвиток та стимулює зростання економіки кожної держави. Через прояви кризи, яка наразі відбувається в Україні, ринок авто зазнав багато змін, які стосуються купівельної спроможності громадян, стану автопарку країни, марок автомобілів,які представлені на ринку та інших. В умовах карантинних обмежень, спричинених коронавірусом COVID-19, особливо важливим аспектом життя пересічних громадян стала наявність особистого автомобіля, що сприяє зменшенню контакту з іншими особами у громадському транспорті та в свою чергу стає засобом протидії та запобігання розповсюдженню вірусу.

Оцінюючи ситуацію на ринку авто в цілому, варто зауважити щодо наявності попиту, проте з певними особливостями. Такими особливостями слугує бажання покупців придбати якісний та надійний автомобіль за об’єктивну до можливостей покупців ціну. Через таке бажання на ринку почали з’являтись різні пропозиції від продавців як суб’єктів ринку авто. Власне цими змінами і обумовлюється актуальність дослідження ринку автомобілів і визначення основних тенденцій та перспектив його розвитку в Україні.

Метою даного дослідження є аналіз сучасного ринку авто в Україні, визначення його основних тенденцій та перспектив розвитку.

Для досягнення поставленої мети, необхідно вирішити наступні завдання:

 • визначитипоняття «ринок авто», назвати суб’єктів ринку авто, встановити фактори, які впливають на формування ситуації на ринку авто, сформулювати основні причини змін на ринку авто;
 • визначити основні тенденції ринку авто в Україні;
 • проаналізувавши фактори, що впливають на формування ситуації на ринку авто в Україні та основні актуальні тенденції такого сектора економіки , виділити його перспективи розвитку.

Аналіз останніх досліджень та публікації

Через обумовлену важливість ринку авто як складової частини сучасної економіки нашої держави, дане питання стало об’єктом дослідження для багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених як, В. Апопій, Я. Гончарука, В. Загорського, О.Л. Каніщенко, Л. Кривоконя, М. Федотової, Ф. Хміля, О. Шубіна та багатьої інших. Роботи вищезазначених вчених стали теоретичним підґрунтям для аналізу поняття ринку авто, його стану на різних етапах розвитку національної економіки, основних ознак та характеристик. Крім цього, ринок авто як об’єкт досліджень, був цікавий для компаній-імпортерів та дилерів автомобілів в Україну (наприклад, «SEATRANSCOMPANYLTD»), а також для засобів масової інформації в якості об’єкта для здійснення аналітичних праць.

Проте, незважаючи на різноманіття досліджень та публікацій щодо даного питання, враховуючи швидкозмінюваність світових тенденцій та особливостей діяльності ринку авто як сектору торгівлі та складової економіки, актуальність такого дослідження не втрачається.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до поставлених завдань, які забезпечують досягнення мети дослідження, необхідно визначити, що являє собою поняття «ринок авто».

В широкому сенсі, з економічної точки зору, поняття «ринок авто» варто розглядати як сукупність економічних відносин, які складаються між суб’єктами ринку, а саме продавцями і покупцями під час здійснення купівлі-продажу автомобілів та послуг, що пов’язані з обслуговуванням авто.

У вузькому буденному сенсі, ринок авто сприймається як певна територіально обмежена площа, на якій безпосередньо фізично знаходяться автомобілі та де здійснюється пряма передача автомобіля у користування новому власнику в обмін на грошові кошти або їх еквіваленти. Такий метод продажу авто давно доповнюється або навіть замінюється продажем через Інтернет. Одним із найпопулярніших платформ для продажу авто в Україні став сайт AUTORIA.COM, за допомогою якого, за даними статистично-аналітичного відділу сайту, продається близько 1400 авто на день.

Під час дослідження необхідно керуватись визначенням ринку авто як економічної категорії. Так, до складових елементів ринку авто необхідно відносити суб’єктів ринку, об’єкт ринку, ціну, попит, пропозицію. Проте, перш ніж почати характеристику та особливості складових ринку авто, варто зазначити, що ринок авто в Україні розділяється на два типи, які відрізняються складовими елементами.

Перший тип – ринок нових автомобілів або ж первинний ринок. Другий тип – ринок вживаних автомобілів або ж вторинний ринок.

Структура ринку нових автомобілів як частини ринку авто в Україні включає в себе суб’єктів, об’єкт, ціну, попит і пропозицію. Так, суб’єктами ринку нових автомобілів є:

 • офіційні дилери, тобто такі, що співпрацюють з виробниками авто, ввозять їх на територію України та продають нові авто через спеціалізовані офіційні магазини – салони;
 • безпосередньо виробники авто, які продають нові авто без посередників (переважно такий продаж здійснюється для ексклюзивних покупців).

Відповідно, об’єктом на ринку нових авто є автомобілі, які ще не були у користуванні.

Ціна як структурний елемент ринку нових авто визначається як грошовий вираз вартості авто [5, С.128].

Під попитом як елементом структури ринку нових авто варто розуміти обсяг (кількість) авто, які суб’єкт бажає і може придбати за деякою із можливих протягом певного періоду часу ціною. [2, С.64].

Під пропозицією необхідно вбачати обсяг випуску авто і послуг, який виробники автота імпортери хочуть і можуть запропонувати для продажу на ринку протягом визначеного проміжку часу [1, с.48].

Структура ринку вживаних автомобілів або ж вторинного ринку як частини ринку авто в Україні однакова в порівнянні з ринком нових авто. Проте певні елементи цієї структури відрізняються своїми змістовними характеристиками. Так, суб’єктами на ринку вживаних автомобілів є:

 • дилери, в цьому випадку вони також можуть продавати через свої салони вживані авто виробника, офіційними представниками якого вони є;
 • фізичні та юридичні особи, у випадках коли вони продають власні автомобілі, якими користувались самостійно;
 • особи, які займаються перепродажем авто (тобто ті, хто купив авто за нижчою ціною, і з метою власної вигоди, їх перепродають).

Відповідно, об’єктом на вторинному ринку є авто, які вже були у користуванні.

Що стосується ціни, попиту та пропозиції на ринку вживаних авто, то їх змістовні характеристики перетинаються із тими, що були наведені стосовно ринку нових авто.

Проаналізувавши складові елементи структури ринку авто в Україні, необхідно визначити основні фактори які впливають на формування ситуації на ринку. Отже, основними факторами які впливають на формування ситуації на ринку авто в Україні є:

 • ріст ВВП на глобальному світовому рівні;
 • збільшення безробіття;
 • падіння інфляції;
 • збільшення вартості утримування та користування автомобілем;
 • зростання витрат населення;
 • зростання кількості населення;
 • збільшення вартості автомобіля;
 • збільшення ціни на пальне;
 • зменшення кількості пального, що споживається автомобілем.

Одним із завдань, які забезпечують реалізацію мети дослідження, є встановлення основних причини змін на ринку авто. Відповідно, варто зазначити, що основними причинами таких змін уявляються зміни у стані факторів, які впливають на формування ситуації на ринку авто. Так, наприклад, зменшення вартості утримування та користування авто є причиною позитивних змін на ринку, адже веде до збільшення кількості проданих автомобілів.

Одним із найважливіших етапів дослідження є визначення основних тенденцій на сучасному ринку авто України. Для цього варто проаналізувати дані щодо марок авто, які є популярними на ринку та визначити їх основні характеристики (ціну, якість та надійність, популярність), які стануть підґрунтям для формування основних тенденцій на ринку авто України. За статистичними даними консалтингової компанії «Автоконсалтинг» [4], найпопулярнішими автомобілями в Україні є:

Вважається важливим аналіз шляхів формування ринку авто в Україні. Так, ринок нових авто формується шляхом імпорту нових автомобілів, а ринок вживаних авто, тобто вторинний ринок має кілька шляхів формування. Крім безпосереднього продажу авто самостійними власниками – фізичними та юридичними особами, сьогодні особливої популярності набирає імпорт вживаних авто із вторинного ринку різних країн.

Варто відзначити, що вторинний ринок автомобілів все більше розвивається. Отже, споживачі надають перевагу автомобілям преміум та середнього сегментів відомих товаровиробників на вторинному ринку, замість придбання нових автомобілів із низького цінового сегмента.

Після прийняття Закону України «Про внесення зміни до підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів»від 31.05.2016 №1389-VIII[3], кількість імпорту вживаних авто із вторинного ринку різних країн збільшилась, через зменшення ставки акцизного податку, що в свою чергу стимулювало постачальників до ввезення авто з різних країн.

Так, проаналізувавши ринок авто в Україні за 2018 та 2019 роки, можна зробити висновок, що збільшилась кількість проданих автомобілів. Це можна спостерігати на таблиці 1.

Марка авто 2018 2019
RENAULT 8691 14643
TOYOTA 9631 12618
KIA 4811 7599
SKODA 5393 6211
NISSAN 5189 5317
HUINDAI 4877 5118
PEUGEOT 2190 2780
BMW 1980 2408
AUDI 2790 1688

Таблиця 1. Кількість проданих авто різних марок за 2018 та 2019 роки.

Особливістю ринку авто стало те, що збільшився імпорт авто з США, Південної Кореї та Європи. Саме вищезазначений Закон вплинув на таку зміну, а також те, що в населення України з’явилась можливість купити кращий та новіший імпортний автомобіль за ті ж кошти, що в Україні можна купити авто на кілька класів нижче та на кілька років старше. Власне не тільки цінник є перевагою. До прикладу, стан автомобілів з вторинного ринку США часто наближений до ідеального. Американці славляться своєю якістю зборки автомобілів, їх сервісним обслуговуванням і дбайливою експлуатацією.

А також перевагою купівлі американських машин є прозора історія їх користування. Майже кожен автомобіль, який виставили на продаж у США, знаходиться в базі даних Carfax, де відображена повна історія машини: коли й де її вироблено, де і як часто її обслуговували, які роботи було проведено за час експлуатації, його історія ДТП, якщо така мала місце, пробіг тощо. Це робить неможливим варіант обману покупця. Це і приваблює українських споживачів.

Узагальнивши вищенаведені твердження, можна зробити висновок щодо основних актуальних тенденцій ринку авто в Україні. Такими тенденціями стали:

 • посилення конкуренції між постачальниками через не великий попит;
 • розвиток нових шляхів постачання автомобілів, а саме імпорт авто вторинного ринку США, Південної Кореї, Європи;
 • збільшення потреби на вживані автомобілі;
 • наявність нестабільного законодавства щодо оподаткування автомобілів, що імпортуються;
 • нестабільність купівельної та експлуатаційної спроможності українців;
 • збільшення продажів автомобілів альтернативного палива та гібридів.

Проаналізувавши фактори, що впливають на формування ситуації на ринку авто в Україні та основні актуальні тенденції такого сектора економіки, стало можливим виділити перспективи його розвитку.

Так, ринок авто в Україні зможе розвиватись за наступних умов:

 • зниження світового рівня ВВП та зміна інших макроекономічних показників (рівня безробіття, купівельної спроможності);
 • вихід України із кризи;
 • стабільність української валюти;
 • вдосконалення національного законодавства щодо оподаткування ввезених авто;
 • ініціювання державного проекту підтримки ринку авто в Україні;
 • збільшення заробітної плати до рівня спроможності купівлі авто.

Висновок

До недавнього часу, ринок авто в Україні характеризувався динамічним ростом, проте з початком військової агресії на сході України економіка держави значно впала, що і стало причиною падіння попиту та пропозиції на усі товарні групи, не пов’язані з військовими потребами, на внутрішньому ринку України. За таких умов, поведінка споживачів на ринку авто також змінилася, змінилося їх ставлення до покупок авто. Тому важливо, щоб стан на ринку авто постійно досліджували та аналізували.

В ході дослідження з’ясовано, що основними тенденціями на ринку авто стали посилення конкуренції між постачальниками через не великий попит, розвиток нових шляхів постачання автомобілів, а саме імпорт авто вторинного ринку США, Південної Кореї, Європи, збільшення потреби на вживані автомобілі, наявність нестабільного законодавства щодо оподаткування автомобілів, що імпортуються, нестабільність купівельної та експлуатаційної спроможності українців, збільшення продажів автомобілів альтернативного палива та гібридів.

Встановлено, що перспектива розвитку ринку авто буде залежати від таких умов як зниження світового рівня ВВП та зміна інших макроекономічних показників (рівня безробіття, купівельної спроможності), виходу України із кризи, стабільності української валюти, вдосконалення національного законодавства щодо оподаткування ввезених авто, ініціювання державного проекту підтримки ринку авто в Україні, збільшення заробітної плати до рівня спроможності купівлі авто.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 • Антошкіна Л.І., Беседін В.Ф. Попит і пропозиція в системі державного регулювання. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2012. № 1. С.46-52.
 • МакконелКэмпбелл Р., БрюСтенли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: пер. с англ. Т.,1. М.: Республика, 1992. 187 с.
 • Про внесення зміни до підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів: Закон України від 31.05.2016 №1389-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1389-19#Text (дата звернення: 09.12.2020)
 • Ринокавтомобілів. Автоконсалтинг. 2020. Веб-сайт Автоконсалтинг. URL: http://www.autoconsulting.com.ua/
 • Савчук Т. В. Теоретичні підходи до з’ясування економічного змісту категорій "вартість” і "ціна”. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2011. Вип. 7(2). С. 125-131. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2011_7(2)__26